Personvernerklæring | Privacy Policy

Personvernerklæring for IDÉKAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT AS

Kjære kunde og besøkende på våre nettsider. Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. IDÉKAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT AS har brukt mye tid på din sikkerhet og følger gjeldende lovverk iht. personvernloven/GDPR til enhver tid. Vi har nøyaktig og samvittighetsfullt vurdert samtlige behandlinger av personopplysninger vi har om deg.

Alle personopplysninger vi har om deg er de opplysningene du selv har gitt til oss. Det kan også være opplysninger vi har mottatt fra offentlige instanser for å kunne gi deg de tjenestene du har krav på. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger til noen andre enn våre leverandører, som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. I slike tilfeller er opplysningene sikret med en Databehandleravtale. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig.

Dette er data vi kan samle inn: formålene, rettslig grunnlag, hvilke data og varighet.

Formål Rettslig grunnlag Hvilke data Varighet
Betale ut lønn Art. 6.1.b Adresse, Bankkontonummer, E-post, Fødselsdato, Fødselsnummer (11 siffer), Navn, Telefonnummer 1 år
E-post Art. 6.1.b E-post, Navn 1 år
Eventer/aktiviteter Art. 6.1.b Adresse, E-post, Navn, Telefonnummer 1 år
Fildeling Art. 6.1.b Adresse, Bankkontonummer, E-post, Fødselsdato, Navn 1 år
Føre regnskap Art. 6.1.c Adresse, E-post, Navn 5 år
Registrere PEP Art. 6.1.c Adresse, E-post, Fødselsnummer (11 siffer), Navn, Telefonnummer 1 år
Registrere søknader og CV Art. 6.1.b Adresse, E-post, Fødselsdato, Navn, Telefonnummer 6 måneder
Salg og kunderegister Art. 6.1.b Adresse, E-post, Fødselsnummer (11 siffer), Navn, Politisk Eksponerte Personer, Telefonnummer 3 år
Salg og kunderegister Art. 6.1.b E-post, Midler under forvaltning, Navn, Telefonnummer 3 år
Send nyhetsbrev til potensielle kunder Art. 6.1.f E-post, Navn 6 måneder
Sosiale medier Art. 6.1.f E-post, Navn 1 år
Websider Art. 6.1.b Adresse, E-post, Navn, Telefonnummer 6 måneder

Vi har sikret alle dine personopplysninger med databehandleravtaler der det er nødvendig. Der hvor vi må overføre data til 3. land og hvor dette er nødvendig for å levere tjenesten er dette sikret med en SCC.

Dine rettigheter

Som kunde hos oss har du rettigheter som gjelder dine personopplysninger og hvordan vi bruker disse. Personvernloven gir deg følgende rettigheter:

Har vi samlet inn dine personopplysninger med ditt samtykke kan du trekke disse tilbake. Ta i så tilfelle kontakt oss.

 • Rett til å se dine personopplysninger.
 • Rett til retting. Dersom noe er feil, skal vi selvsagt rette dette.
 • Rett til å bli slettet. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi ikke kan slette alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd.
 • Rett til begrensning. Synes du vi har lagret for mye? Si ifra til oss!
 • Rett til dataportabilitet. Ønsker du å flytte dine personopplysninger? Vi fikser det!
 • Rett til å protestere. Er du uenig med hvordan vi bruker dine personopplysninger? Si ifra!
 • Rett til å klage. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Link finner du her:
  https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Har du spørsmål til noe som har med dine personopplysninger å gjøre kontakt oss.

 


 

Privacy Policy for IDÉKAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT AS

Dear customer and visitor to our website. It is important to us that you can trust that all your personal data is safe with us. IDÉKAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT AS has spent a lot of time on your security and complies with applicable legislation in accordance with the Personal Data Act (Norway)/GDPR at all times. We have accurately and conscientiously assessed all processing of personal data we have about you.

All personal data we hold about you is the data you have provided to us yourself. It may also be information we have received from public bodies in order to provide you with the services you are entitled to. We do not use any information other than what we need to carry out our work. We do not share your personal data with anyone other than our suppliers, who need it to perform our obligations to you, or public authorities if they ask us to do so. In such cases, the information is secured by a Data Processing Agreement. We do not retain your personal data longer than necessary.

This is the data we may collect: the purposes, legal basis, what data and duration.

Purpose Legal Basis What Data Duration
Pay salary Art. 6.1.b Address, Bank Account Number, E-mail, Date of Birth, National Identity Number (11 digits), Name, Phone Number 1 Year
E-mail Art. 6.1.b E-mail, Navn 1 Year
Events/Activities Art. 6.1.b Address, E-mail, Name, Phone Number 1 Year
File sharing Art. 6.1.b Address, Bank Account Number, E-mail, Date of Birth, Name 1 Year
Accounting Art. 6.1.c Address, E-mail, Name 5 Years
Register PEP Art. 6.1.c Address, E-mail, National Identity Number (11 digits), Name, Phone Number 1 Year
Register applications and CV Art. 6.1.b Address, E-mail, Date of Birth, Name, Phone Number 6 Months
Sales and customer register Art. 6.1.b Address, E-mail, Date of Birth, National Identity Number (11 digits), Name, Politically Exposed Persons, Phone Number 3 Years
Sales and customer register Art. 6.1.b E-mail, Funds under Management, Name, Phone Number 3 Years
Send newsletters to potential customers Art. 6.1.f E-mail, Name 6 Months
Social media Art. 6.1.f E-mail, Name 1 Year
Websites Art. 6.1.b Address, E-mail, Name, Phone Number 6 Months

We have secured all your personal data with data processing agreements where necessary. Where we need to transfer data to third countries and where this is necessary to deliver the service, this is secured with an SCC.

Your Rights

As our customer, you have rights regarding your personal data and how we use it. The Personal Data Act (Norway) gives you the following rights:

If we have collected your personal data with your consent, you can withdraw your consent. In that case, please contact us.

 • The right to see your personal data.
 • The right to rectification. If something is incorrect, we will of course correct it.
 • Right to be deleted. Here we have our obligations also according to the Accounting Act (Norway), so we cannot delete all information before these obligations are met.
 • Right to restriction. Do you think we have stored too much? Let us know!
 • Right to data portability. Do you want to move your personal data? We will fix it!
 • Right to object. Do you disagree with how we use your personal data? Let us know!
 • Right to complain. You also have the right to complain to The Norwegian Data Protection Authority (Datatilsynet). You can find the link here: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

If you have any questions about anything to do with your personal data, please contact us.